Printbare versieLinkedIninfo@marttinbeheer.nltel. 0646005065

 Biedt u het complete pakket aan diensten

Gebouwbeheer & Onderhoud

Uw organisatie is volop in beweging en uw huisvesting dient hier op te worden afgestemd. Dit is geen éénmalig proces, maar juist een continu proces waar beheer en onderhoud een primaire rol in speelt. Dit zorgt ervoor dat uw huisvesting altijd van toegevoegde waarde blijft voor uw dagelijkse bezigheden: ondernemen. Op praktijkgerichte wijze help ik uw beheer en onderhoud vormgeven.

Bel mij voor meer informatie

Asset inventarisatie

Adequaat beheer en onderhoud begint bij een gedegen inventarisatie van de te beheren en onderhouden elementen. De asset inventarisatielijsten van Marttin Installatie Beheer geven een helder beeld over de installatietechnische elementen in uw gebouw. De inventarisatielijst wordt 2-ledig opgesteld.

Bel mij voor meer informatie

Contractbeheer en toezicht

U wilt zich focussen op uw primaire taak. U kunt er dan voor kiezen het toezicht op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden uit te besteden. Als toezichthouder neem ik graag dit werk uit uw handen. Ik heb ervaring met toezicht in verschillende soorten installaties en weet exact waaraan het onderhoud in uw type organisatie moet voldoen.

Bel mij voor meer informatie

Meerjaren onderhoudsplanning

Als u doelgericht wilt sturen op het onderhoud van uw huisvesting, dan is een meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) wenselijk. Voor het opstellen van zo’n plan is het onder andere van belang dat de staat van onderhoud van het gebouw en de gebouw installaties inzichtelijk is. Ik breng dit in beeld volgens erkende NEN 2767 methodiek.

Bel mij voor meer informatie

Praktisch advies

Marttin Installatie Beheer adviseert op het gebied van gebouwbeheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties. Met mijn advies staat u garant voor het waarborgen van de kwaliteit en functionaliteit van uw vastgoed. Kenmerkend zijn mijn praktisch toepasbare adviezen dankzij ruime kennis en ervaring op het operationele gebied.

Bel mij voor meer informatie

Kosten management

Als kostendeskundige stel ik in een vroeg stadium de globale kostenramingen en budgetten op voor het realiseren en exploiteren van een project teneinde een zo realistisch mogelijk kostenconsequentie te geven van de realisatie van het project. De kostenraming wordt gebaseerd op de aangeleverde “globale” gegevens van uit te voeren werk, bij het opstellen van kostenramingen teneinde een zo realistisch mogelijk kostenconsequentie te geven.

Bel mij voor meer informatie

Technical due diligence

Bij vastgoedtransacties bestaat de behoefte om een nauwkeurig beeld te krijgen over de technische staat van het object dat wordt aangeboden. Dat inzicht moet
vertaald worden in financiële consequenties en risico’s. Ik ben in staat om zeer snel en flexibel te acteren.
Ik stem af wat uw wensen zijn: slechts een indicatie van de technische staat? Of juist een gedetailleerd rapport met tussentijds een kort verslag waarin technische transactie-risico’s worden gesignaleerd. Welke keuze u ook maakt, u ontvangt van mij een document dat zich kenmerkt door een heldere stijl en een krachtige managementsamenvatting. U beschikt daarmee over accurate en kernachtige informatie die betrouwbare ondersteuning biedt bij uw verdere besluitvorming.

Bel mij voor meer informatie

Effectief beheer en onderhoud van huisvesting: een continu proces.

Volop in beweging
Uw organisatie is volop in beweging en uw huisvesting dient hierop te worden afgestemd. Dit is geen éénmalig proces, maar juist een continu proces waar beheer en onderhoud een primaire rol in speelt. Dit zorgt ervoor dat uw huisvesting altijd van toegevoegde waarde blijft voor uw dagelijkse bezigheden: ondernemen. Op praktijkgerichte wijze help ik uw beheer en onderhoud vormgeven.

Advies beheer & onderhoud 
Het beheer en onderhoud van een pand reikt verder dan alleen de technische uitvoer. Misschien heeft u als gebouwbeheerder of manager het doel om de energiekosten te verlagen. Mogelijk dient het klimaat in de verschillende gebouwen te worden verbeterd. Wat uw vraag ook is, ik ben u graag van dienst bij het vergroten van uw inzicht in het onderhoud, maar ook de opzet van en de begeleiding bij de uitvoer ervan.

Afgestemd op de praktijk 
Ik adviseer u bij het organiseren van het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties. De manier waarop stem ik nadrukkelijk af met uw langetermijnvisie, waarbij ik de praktijk niet uit het oog verlies.

Onderhoud & beheer van start tot uitvoering
Een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) is één van de manieren waarop u het onderhoud van uw gebouw doelgericht kunt sturen. Ik waarborg daarmee een doelmatige en doelgerichte inzet van (financiële) middelen. Ik vertaal uw eisen en wensen in een programma van eisen (PvE) en een onderhoudsbestek op basis waarvan onderhoudspartners worden geselecteerd. Dit doe ik voor alle disciplines: bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en facilitair beheer en onderhoud. Ik begeleid u bij de selectie van uw partners, wanneer gewenst.

Inzicht in de te beheren en onderhouden elementen van uw huisvesting.

Adequaat beheer en onderhoud begint bij een gedegen inventarisatie van de te beheren en te onderhouden elementen. De asset inventarisatielijsten van Marttin Installatie Beheer geven een helder beeld over de installatietechnische elementen in uw gebouw. De inventarisatielijst wordt 2-ledig opgesteld.

1. Inzicht in de te beheren en onderhouden elementen

2. Hierbij wordt inzicht verkregen door alle aangetroffen installatiedelen te inventariseren. Tijdens de inventarisatie worden specifieke elementeigenschappen opgenomen. Hierbij valt te denken aan merk, type bouwjaar, capaciteit en locatie. Uiteraard zullen in overleg met de opdrachtgever vastgestelde elementen in beeld worden gebracht.

3. Inzicht in de staat (conditie) van de aangetroffen installatiedelen. 

4. De aangetroffen installatiedelen zullen worden geïnspecteerd conform de NEN2767. Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een deskundige en betrouwbare registratie van de conditie van installaties. Indien gewenst zal ik tijdens inspectie op basis van uw onderhoudscontract het uitgevoerde onderhoud beoordelen en bestaande inventarisatielijsten waar nodig optimaliseren.

De opgestelde asset inventarisatielijsten op basis van de NL-SFB vormt een optimaal uitgangspunt voor de aanbesteding van het onderhoud.

Stuur doelgericht en doelmatig op het onderhoud van uw huisvesting.

Opstellen van meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
Als u doelgericht wilt sturen op het onderhoud van uw huisvesting, dan is een meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) wenselijk. Voor het opstellen van zo’n plan is het onder andere van belang dat de staat van onderhoud van het gebouw en de gebouw installaties inzichtelijk is. Ik breng dit in beeld volgens erkende NEN 2767 methodiek.

Wat u verder moet weten
Naast het inzicht in de huidige staat, wilt u weten welke kosten u moet maken om het in de gewenste staat te brengen en te behouden. Als inspecteur kan ik voor u die conditiemeting uitvoeren volgens de NEN 2767. Door deze objectieve en uniforme methodiek verkrijgt u inzicht in de kwaliteit van het onderhoud en de kosten.

Sturing aan uw onderhoudsactiviteiten
In het MJOP worden de uit te voeren werkzaamheden en kosten over meerdere jaren in beeld gebracht. Uit de data die gegenereerd wordt door uitvoeren van de NEN 2767 inspecties filter ik managementinformatie die u inzicht geven in de verschillende kostensoorten. Hiermee kunt u mede sturing geven aan uw onderhoudsactiviteiten.

Het opstellen van zo’n plan dient eenduidig, objectief door een vakbekwaam persoon uitgevoerd te worden. Om dit te waarborgen hanteert Marttin Installatie Beheer de inspectiemethodiek NEN 2767. Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een deskundige en betrouwbare registratie van de conditie van installaties. Het is de basis om te komen tot een gedegen exploitatie- en onderhoudsbeleid, betrouwbaar MJOP, efficiënt gebouwenbeheer, (prestatie)contracten enz.

Uitvoering van MJOP
Het opstellen van een MJOP is een middel om te komen tot gedegen onderhoudsbeleid en contract beheer. Met betrekking tot het uitvoeren van een MJOP staat Marttin Installatie Beheer u graag terzijde en denk ik graag met u mee over bijvoorbeeld de volgende vragen:

Hoe het benodigd onderhoud ingekocht of door uw eigen organisatie uitgevoerd kan worden?

Hoe eventuele aanvullende wensen op functionele aanpassingen aan het gebouw slim gecombineerd kunnen worden met onderhoudswerkzaamheden?

Hoe kan het onderhoud gefinancierd worden en onder welke voorwaarden kunnen onderhoudsactiviteiten in de planning verschoven worden?

Toezicht op het gebied van beheer en onderhoud uitbesteden?

Toezicht uitbesteden
U wilt zich focussen op uw primaire taak. U kunt er dan voor kiezen het toezicht op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden uit te besteden. Als toezichthouder neem ik graag dit werk uit uw handen. Ik heb ervaring met toezicht in verschillende soorten installaties en weet exact waaraan het onderhoud in uw type organisatie moet voldoen.

Wat doe ik als toezichthouder?
Ik beschik over ervaring als toezichthouder op het gebied van installatiebeheer en onderhoud. De contractsoorten zijn mij bekend en ik beschik over brede technische kennis op installatiegebied.  Als toezichthouder vorm ik de schakel tussen u en de uitvoerende onderhoudspartners. Ik zie toe op een correcte uitvoering van de werkzaamheden en bewaak de kwaliteit zoals die is overeengekomen. Ik verzorg daarnaast de afstemming van (administratieve) zaken waaronder het beoordelen van de facturen en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Kenmerken 
Samengevat stel ik als toezichthouder een constructieve samenwerking voor en kenmerk me door:

1. Ervaring in beheer en onderhoud in disciplines E, W & T
2. Actuele kennis van contractsoorten
3. Adequate kwaliteitsbewaking
4. Technische kennis op verschillende disciplines E, W & T

Ik verbind theorie en praktijk en maak gebruik van mijn kennis in verschillende vakgebieden zowel elektrotechnisch- , werktuigbouwkundig- en transportinstallaties.

Praktische adviezen door ruime ervaring met onderhoudsprojecten.

Praktische adviezen
Marttin Installatie Beheer adviseert op het gebied van gebouwbeheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties. Met mijn advies staat u garant voor het waarborgen van de kwaliteit en functionaliteit van uw installaties. Kenmerkend zijn mijn praktisch toepasbare adviezen dankzij ruime kennis en ervaring op het operationele gebied.

Hoe? 
Marttin Installatie Beheer richt zich op de integrale benadering tussen de gebouwgebonden installaties en het gebouw. Kennis van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transportinstallaties zijn bij mij gebundeld en gekoppeld aan ruime praktijkervaring, waarmee ik een unieke positie invul.
Van hieruit wordt voor de opdrachtgever een optimale prestatie nagestreefd tussen investeringen en gebruik. Centraal staan de thema’s veiligheid, comfort en beleving. Hierdoor ontstaat voor de eindgebruiker een prettig leefklimaat en positieve beleving.

Specialisme
Marttin Installatie Beheer beschikt ook over diverse specifieke kennis van veiligheid elektrische installaties (NEN 1010 en NEN 3140), binnenklimaat (onderzoek naar klimaatklachten), duurzaamheid en energieadvies en gebouwbeheersystemen. Kenmerkend hierbij is mijn praktische insteek.

Als kostendeskundige stel ik in een vroeg stadium de globale kostenramingen en budgetten op voor het realiseren en exploiteren van een project teneinde een zo realistisch mogelijk kostenconsequentie te geven van de realisatie van het project.

Hoe doe ik dit?
De kostenraming wordt gebaseerd op de aangeleverde “globale” gegevens van uit te voeren werk, bij het opstellen van kostenramingen teneinde een zo realistisch mogelijk kostenconsequentie te geven.

 • Opstellen van ramingen en begrotingen van nieuw- en verbouw.
 • Opstellen van ramingen in diverse stadia van voorbereiding met betrekking tot kengetallen uit ervaring van voorgaande projecten.
 • Opstellen van / adviseren inzake exploitatiekosten berekeningen.
 • Afstemmen met opdrachtgever over budgetten en kostenindicaties.
 • Waar nodig bijstellen van ramingen aan de hand van nieuwe variabelen en/of gegevens.
 • Adviseren inzake meer- / minderwerk bij contractmutaties.
 • Adviseren van opdrachtgevers in de onderhandelingen met prijsaanbieders / aannemers.
 • Adviseren inzake en/of opstellen van voorstellen ten behoeve van claimafhandelingen.
 • Optreden als consultant naar opdrachtgevers.
 • Uitvoeren van second opinion op kostenramingen van derden.
 • Bewaken van investeringsbudgetten en bouwkostenbudgetten.

Bij vastgoedtransacties bestaat de behoefte om een nauwkeurig beeld te krijgen over de technische staat van het object dat wordt aangeboden. Dat inzicht moet vertaald worden in financiële consequenties en risico’s. Ik ben in staat om zeer snel en flexibel te acteren.

Hoe doe ik dit?
Ik stem af wat uw wensen zijn: slechts een indicatie van de technische staat? Of juist een gedetailleerd rapport met tussentijds een kort verslag waarin technische transactie-risico’s worden gesignaleerd. Welke keuze u ook maakt, u ontvangt van mij een document dat zich kenmerkt door een heldere stijl en een krachtige managementsamenvatting. U beschikt daarmee over accurate en kernachtige informatie die betrouwbare ondersteuning biedt bij uw verdere besluitvorming.

Zaken waaraan ik tijdens een inspectie aandacht aan besteden zijn bijvoorbeeld:

·       de installatietechnische staat van het vastgoed;

·       kosten van achterstallig onderhoud;

·       de aanwezigheid van benodigde vergunningen, logboeken, onderhoudscontracten, wettelijke verplichtingen en revisie documenten;

Indien gewenst kunnen ik tegelijk een nulmeting uitvoeren over de duurzaamheid van het object. Deze meting bevat een overzicht van groene verbeterpunten die u mee kunt nemen in uw meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Meer weten over mijn TDD-aanpak en wat ik voor u kunnen betekenen? Neem contact met me op.

In deze markten ben ik werkzaam!

Ziekenhuizen

Industrie

Onderwijs

Commercieel vastgoed

Kantoren

Midden- en klein bedrijf

Meer weten over mijn onderneming?
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!